కుల వివక్షత పోలేదు అని చెప్పడానికి ఈ సంఘటన నే నిదర్శనము

November 07 14:51 2017

# గుజరాత్ లోని ఒక ప్రభుత్వ బడిలో దళిత మహిళా వంట చేస్తుంది అని ఆమెను ఆమె బిడ్డను ఆ ఉద్యోగమూ వదిలి వెళ్ల లని బెదిరిస్తూ అక్కడి వారు ఆమెను ఆమె కొడుకును వెళ్లగొడుతున దారుణమైన సంఘటన చుడండి….

  Categories: